Regulamin sprzedaży

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Sprzedający – Adam Nowocin Desknet, ul. Stefana Czarnieckiego 14B/24, 81-198 Pogórze, NIP: 9581468926, REGON: 221561049.
 2. Regulamin – Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oprogramowania „yBook”, oferowanego przez Sprzedającego.
 3. Produkty – Oprogramowanie „yBook” oraz dodatkowe moduły i funkcje.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedającym umowę.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny on-line na stronie https://panel.ybook.pl/register, umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta.
 6. Zamówienie – zamówienie, złożone za pomocą Formularza Rejestracji.
 7. Złożenie zamówienia – wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Sprzedającego, potwierdzenie danych zawartych w Formularzu rejestracji, przesłanie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 8. Realizacja Zamówienia – przesłanie przez Sprzedającego oferty, umowy, w efekcie wiadomości e-mail zawierającej login i hasło, umożliwiające użytkowanie oprogramowania i jego zainstalowanie przez Klienta.
Zasady składania i realizacji Zamówień
 1. Realizacja zamówień przez Sprzedającego odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Złożenie Zamówienia za pomocą strony internetowej ybook.pl oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Ceny podawane w umowie wskazywane w złotych polskich – PLN. Do podanych cen doliczany jest podatek od towarów i usług (23% VAT). Podmioty prowadzące działalność gospodarczą uprawnione do odliczenia podatku od towarów i usług zobowiązane są wskazać numer NIP lub VAT EU.
 3. Klienci mogą składać zamówienia poprzez stronę ybook.pl, infolinię oraz panel klienta yBook za pomocą linku w powiadomieniu. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze. Czas przewidziany na realizację zamówień określony jest w umowach.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać w Formularzu rejestracji swoje dane kontaktowe oraz pełne dane firmy, w szczególności imię i nazwisko, adres email i numer telefonu osoby kontaktowej. W momencie przygotowywania umowy Klient zobowiązany jest wskazać dane firmy, które użyte będą do wystawienia faktur: nazwa i adres firmy, numer identyfikacji podatkowej. Klient zobowiązany jest ponadto wskazać dane obiektu, dla którego dokonuje założenia konta.
 5. Komunikacja związana z procesem sprzedaży jest wysyłana na podany w Formularzu rezerwacji adres e-mail osoby kontaktowej.
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy przez Klienta. Umowa wysyłana jest jako skan za pośrednictwem email lub pocztą tradycyjną.
 7. Zamówienia mogą zostać opłacone przelewem bankowym lub poprzez operatora płatności online. Chwilą opłacenia zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego oraz wystawienie faktury.
 8. Po opłaceniu zamówienia przez Klienta, na adres e-mail osoby kontaktowej, wskazany w Formularzu rezerwacji przekazywane są: faktura oraz ewentualne informacje niezbędne do użytkowania panelu Klienta.
 9. W przypadku nie dokonania przez Klienta opłacenia zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia założenia, bądź wystawienia faktury zaliczkowej, zamówienie zostaje anulowane i nie jest realizowane.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie umowy poprawnymi danymi, adresem e-mail i numerem telefonu kontaktowego.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane zawarte w Formularzu rezerwacji/umowie.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia lub płatności Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności będące wynikiem podania nieprawidłowych danych przez Klienta lub braku transferu danych w ramach sieci Internet.
 13. W przypadku zamówienia, w którym wskazano błędne dane Klienta, nie wskazano wszystkich koniecznych danych lub jeśli treść zamówienia wzbudza wątpliwości co do prawdziwości, o ile pozwolą na to dane zawarte w Formularzu zamówienia Sprzedający zwróci się do Klienta w ciągu 48 h od złożenia zamówienia w celu uzyskania prawidłowych danych lub wyjaśnienia. Do czasu uzyskania danych lub wyjaśnień Realizacja zamówienia zostaje wstrzymana. Kontynuacja realizacji zamówienia nastąpi po uzyskaniu poprawnych danych lub wyjaśnień od Klienta, pozwalających na wykonanie zamówienia. W przypadku nieuzyskania tych danych lub wyjaśnień w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane i nie jest realizowane.
 14. Zgodnie przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez złożenie zamówienie Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji bądź umowie.
 15. Informacje podane na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Przedmiot Zamówienia
 1. Klient w Formularzu rezerwacji określa parametry obiektu, ilość pokoi, apartamentów lub łóżek w obiekcie, dodatkowe dostępne moduły oraz dodatkowe opcje realizacji zamówienia.
 2. Klient zakupując możliwość użytkowania programu do rezerwacji online yBook podpisuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ze Sprzedającym.
 3. Oprogramowanie yBook jest dostępne dla Klienta poprzez stronę internetową za pomocą szyfrowanego dostępu, po zalogowaniu się przy pomocy danych przekazanych Klientowi w wyniku realizacji zamówienia. Dodatkowe informacje udzielane mogą być przez Dział Obsługi Klienta.
 4. W cenie Klient otrzymuje dostęp do panelu na czas określony w umowie, bezpłatny dostęp do aktualizacji, mailową pomoc techniczną oraz w przypadku wybrania takiej opcji – telefoniczną pomoc techniczną.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do aktualizowania systemu yBook w celu udoskonalania i optymalizacji świadczonych usług.
 6. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo płatnego, telefonicznego szkolenia.
 7. Instalacja modułu rezerwacji online na stronie internetowej Klienta jest bezpłatna  jeżeli Klient może samodzielnie dokona instalacji (Sprzedający dostarcza kod, który należy umieścić na stronie). Można także wykupić opcję instalacji modułu przez Sprzedającego.
 8. Klient przed dokonaniem zakupu systemu yBook ma możliwość bezpłatnego testowania systemu przez okres 14 dni. W tym czasie otrzyma link do płatności online. Opłacenie skutkuje przedłużeniem abonamentu na kolejny okres zgodnie z umową.
Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu yBook w razie zakłóceń bądź braku połączenia internetowego, od którego zależna jest praca na internetowej bazie danych.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę danych osobowych, jest ich Administratorem. Sprzedający jest Podmiotem przetwarzającym.
 3. Podłączenie systemu rezerwacji yBook oraz integracja z zewnętrznymi systemami rezerwacji on-line następuje po uprzedniej konfiguracji programu przez Klienta. Dział Obsługi Klienta może doradzić w kwestii konfiguracji systemu, jednak ostateczne decyzje w zakresie ustawień oraz konfiguracji podejmuje Klient. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość konfiguracji oraz prawidłowe działanie systemu na podstawie wykonanej konfiguracji.
 4. Za wdrożony przez Klienta samodzielnie na stronie internetowej moduł rezerwacji online Sprzedający nie odpowiada. Dział techniczny może doradzić w kwestiach konfiguracji.
 5. Klient chcący korzystać z usługi iCalendar zobowiązany jest do samodzielnego zawarcia stosownej umowy z wybranym partnerem zewnętrznym. Sprzedający zapewnia wyłącznie moduł synchronizacyjny. Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej konfiguracji zgodnie z instrukcją zawartą w panelu. Dział Obsługi Klienta może doradzić w kwestii konfiguracji, jednak ostateczne decyzje w zakresie ustawień podejmuje Klient. Doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość konfiguracji.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta obejmuje jedynie szkody rzeczywiste i ogranicza się do kwoty maksymalnej równej uiszczonej przez Klienta opłacie za abonament.
 7. Mailowa i telefoniczna pomoc techniczna oferowana jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Sprzedający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach pomoc techniczna może nie być czasowo dostępna, o czym informacje będą umieszczane na stronie internetowej Sprzedającego.
 8. Składając zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że synchronizacja systemu przez iCalendar z partnerami zewnętrznymi może mieć opóźnienie do 24 godzin. Klient zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania stanu rezerwacji.
 9. Składając zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że synchronizacja ma charakter obustronny i komunikaty pojawiające się w programie yBook nie muszą świadczyć o nieprawidłowości działania, lecz mogą być wynikiem nieprawidłowości po stronie Partnera. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie programu będące wynikiem błędów wynikających z przyczyn leżących po stronie partnera.
Inne postanowienia dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

1. Dla prawidłowej pracy systemu yBook Klient powinien zapewnić minimalne wymagania techniczne:

a) dostęp do sieci Internet,
b) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta,
c) przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów przy dokonywaniu zamówienia lub korzystaniu z panelu yBook treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie.

3. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do programu yBook jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działań o charakterze hackerskim.

4. W przypadku korzystania z hostingu bazy danych na serwerze Sprzedającego, baza danych zostanie usunięta po 30 dniach od daty wygaśnięcia licencji. Aby zapobiec utracie danych, wymagane jest wykonanie jednego z następujących działań:

a. dokonanie prolongaty hostingu,
b. zgłoszenie chęci wykonania kopii zapasowej bazy danych,
c. zgłoszenie chęci utrzymania baz danych (w przypadku zgłoszenia chęci utrzymania bazy danych, zostanie naliczona opłata zgodna z aktualnym cennikiem).

Reklamacje
 1. Rezygnacja z usług (anulowanie umowy) możliwa jest w ciągu 14 dni okresu testowego. Po tym czasie koszty abonamentu nie będą zwracane.
 2. Klient może złożyć reklamację przesyłając dokładny opis zgłoszenia na adres email: kontakt@ybook.pl.
 3. Czas realizacji reklamacji to 14 dni. Powiadomienie o decyzji następuje drogą mailową na adres zawarty w zgłoszeniu.
 4. Rekompensata możliwa jest jedynie w przypadku błędów w systemie yBook. Następuje w formie przedłużenia abonamentu za usługi o proporcjonalny okres czasu.
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów. Respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Sprzedający sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 3. Dane osobowe Klientów nie będą przez Sprzedającego udostępniane żadnym innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania z mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, dane przetwarzane będą przez czas jej wykonywania oraz archiwizowane przez rok od momentu jej rozwiązania. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej. W przypadku udzielenia zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
 4. Klient ma prawo w dowolnym momencie zażądać sprostowania swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klient ma prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującym prawem. Skargę na postępowanie Sprzedającego Klient może wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody samych Klientów, bądź na podstawie ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych w celu realizacji i rozliczenia właściwych usług. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji i rozliczenia Zamówienia.
 6. Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Klienta z programu yBook niezgodnie z Regulaminem, licencją lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Sprzedający może według własnego uznania powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Prawo właściwe

Sprzedaż dokonywaną przez Sprzedającego regulują przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane z zawartą Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Sprzedającego. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedającego poprzez ogłoszenie zmian treści Regulaminu na stronie internetowej Sprzedającego. Zamówienia złożone przed ogłoszeniem zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowej treści Regulaminu.